Skip to content

Opis projektu Projekt pt. „Aktywni rodzice- stworzenie żłobka w Siołkowicach Starych”

Logo stopki, Fundusze Europejskie, Opolskie Kwitnące, Europejskie fundusze strunturalne

7.6 Żłobek

Projekt pt. „Aktywni rodzice- stworzenie żłobka w Siołkowicach Starych” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Projekt realizowany jest przez EWELINA GORAZDOWSKA CENTRUM KSZTAŁCENIA I DOSKONALENIA UMIEJĘTNOŚCI TANECZNYCH CHAINE w partnerstwie z Biuro Doradcze Dobry Projekt Joanna Kasprzak-Dżyberti.

Okres realizacji projektu: 01.02.2020-31.10.2022.

 

Główne cele projektu:

– zwiększenie dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3

– stworzenie możliwości zatrudnienia/kontynuowania zatrudnia osób sprawujących opiekę nad dziećmi

– stworzenie nowego żłobka w miejscowości Siołkowice Stare, Gmina Popielów

 

Planowane efekty projektu:

– stworzenie nowego miejsca opieki nad dzieckiem do 3 lat

– powrót rodziców na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/wychowaniem dziecka

– godzenie życia prywatnego i zawodowego przez rodziców dzieci do 3 roku życia

 

Całkowita wartość projektu to 1 490 692,80 zł, w tym dofinansowanie ze środków EFS 1 341 623,52 zł

Nr projektu: RPOP.07.06.00-16-0006/19 OŚ PRIORYTETOWA RPO WO 2014-2020 – 07 – Konkurencyjny rynek pracy, DZIAŁANIE RPO WO 2014-2020 – 07.06 – Godzenie życia prywatnego i zawodowego

Opis projektu Projekt pt. „Aktywni rodzice- stworzenie żłobka w Siołkowicach Starych”

Projekt pt. „Aktywni rodzice- stworzenie żłobka w Siołkowicach Starych” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.